0Sprawy społeczne

W czym może pomóc MOPR?

Mieszkańcy Rataj znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą zwrócić się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie- filia Nowe Miasto, znajdującego się na os. Piastowskim 81. Jeżeli Ciebie lub członków Twojej rodziny dotyczy któraś z niżej wymienionych okoliczności:
- sieroctwo
- bezdomność
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała lub ciężka choroba
- przemoc w rodzinie
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia
- gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizm lub narkomania
- zdarzenie losowe
- klęska żywiołowa i ekologiczna
- sytuacja kryzysowa tj. nagle i nieoczekiwanie masz problem, z którym nie możesz poradzić sobie sam, czujesz, że twoje dotychczasowe postępowanie w sytuacji trudnej jest mało skuteczne, zauważasz zmianę swojego stanu psychicznego, dotknęło Ciebie trudne nieoczekiwane wydarzenie,

to skontaktuj się z właściwym Twemu miejscu zamieszkania pracownikiem socjalnym.
/wykaz ten publikujemy na końcu strony/

Więcej informacji znajdziesz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
www.mopr.poznan.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadania MOPR-u

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie obejmują następujące obszary:
1. Środowiskowa pomoc społeczna
2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
3. Pomoc skierowana do dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziców
4. Świadczenia rodzinne


1. Środowiskowa pomoc społeczna obejmuje m.in.:
a) udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych:
- zasiłku stałego
- zasiłku okresowego
- świadczeń celowych i celowych specjalnych, w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, a także koszt pogrzebu

b) udzielanie osobom uprawnionym pomocy w formie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

c) dożywianie dzieci w szkołach

d) udzielanie pomocy w ekonomicznym usamodzielnieniu

e) zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, w tym osób bezdomnych, poprzez:
- zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym
- zapewnienie gorącego posiłku
- zapewnienie ubrania
- udzielenie pomocy w przypadku zdarzenia losowego
- sprawienie pogrzebu f) świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

g) pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych:

- udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej
- przyznanie pomocy w formie biletu kredytowanego

h) pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy:
- prowadzenie programu diagnostyczno - terapeutycznego
- utworzenie grup wsparcia z elementami psychoedukacji dla współuzależnionych członków rodzin
- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych, - organizacja specjalistycznego wypoczynku letniego dla dzieci

i) pracę socjalną i inne działania zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców Poznania:
- poradnictwo
- pomoc w załatwieniu trudnych spraw urzędowych
- prowadzenie mediacji służących poprawie sytuacji klienta
- rzecznictwo
- zawieranie umów w sprawie realizowania indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności

j) rozpoznawanie sytuacji życiowej oraz udzielanie pomocy uchodźcom

k) organizowanie instytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej i dziennych ośrodków wsparcia.

2. Zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym w ich integracji ze społecznością lokalną to:

a) stwarzanie możliwości pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych

b) ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez likwidacje barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

c) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze

3. Pomoc skierowana do dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziców obejmuje m.in.

: a) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej

b) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, szkolenie rodziców zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach

c) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze

d) pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze

e) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo -wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym

4. Do świadczeń rodzinnych należą:

a) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- tzw. becikowe
b) zaliczka alimentacyjna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz pracowników socjalnych na Ratajach:

Alicja Jankowska
Specjalista Pracy Socjalnej
Rejon:
os. Bohaterów II Wojny Światowej, os. Powstań Narodowych, Piłsudskiego (nr 106 i 108), Chyżańska, Mieszkowska, Morzyczańska


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 877-24-23, 876-58-91
poniedziałek 9.00- 17.00
środa 7.30- 10.00
piątek 7.30-10.00
Klub Seniora "Złota Jesień"

os. Powstań Narodowych 31
wtorek 13.30-15.30

Klub Seniora "Tęcza"
os. Bohaterów II Wojny Światowej 76
czwartek 7.30-10.00

***

Bożydara Tomaszewska
Starszy Pracownik Socjalny
Rejon:
os. Armii Krajowej, Pawia


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 877-24-23, 876-58-91
poniedziałek 9.00- 11.00
wtorek 7.30-9.30
piątek 7.30-11.30

Klub Seniora "Tęcza'
os. Boh. II Wojny Św. 76
środa 7.30-9.00
czwartek 7.30-9.00

***

Barbara Buchwald
Starszy Pracownik Socjalny
Rejon:
os. Stare Żegrze, Doleńska, os. Polan


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 877-24-23, 876-58-91
wtorek 7.30- 10.00
czwartek 7.30-15.30

Rada Osiedla - St. Żegrze 49A
poniedziałek 9.00-11.00
środa 13.30-15.30
piątek 7.30-10.00

***

Jagna Damecka
Specjalista Pracy Socjalnej
Rejon:
os. Orła Białego


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 877-24-23, 876-58-91
wtorek 7.30- 15.30
czwartek 7.30-10.00
Rada Osiedla- St. Żegrze 49A
poniedziałek 9.00-11.00
środa 13.30-15.30
piątek 7.30-10.00

***

Agnieszka Hofman Walda
Starszy Pracownik Socjalny
Rejon:
os. Czecha, os. Orła Białego 98-...


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 876-66-11 lub 876-58-91
poniedziałek 7.30-10.00
wtorek 7.30-10.00
piątek 7.30-15.30

Przychodnia Rej. os. Lecha 120 tel. 877-84-01
środa 13.30-15.30
czwartek 7.30-10.00

***

Małgorzata Konieczna
Starszy Pracownik Socjalny
Rejon:
os. Lecha


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 877-24-23, 876-58-91
środa 7.30- 15.30
piątek 7.30- 10.00

Przychodnia Rejonowa - os. Lecha 120
tel. 877-84-01
poniedziałek 9.00-11.00
wtorek 7.30-10.00
czwartek 13.30-15.30

***

Hanna Giełda
Starszy Pracownik Socjalny
Rejon:
os. Tysiąclecia, os. Rusa od nr 56, Żelazna, Zodiak, Kurlandzka, Szwajcarska, Wołkowyska


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 876-66-11 lub 876-58-91
czwartek 7.30-15.30

Przychodnia Rej. Os. Lecha 120<
tel. 877-84-01
poniedziałek 9.00-11.00
wtorek 13.30-15.30
środa 7.30- 10.00
piątek 7.30-10.00

***

Elżbieta Głowińska
Starszy Pracownik Socjalny
Rejon:
os. Jagiellońskie, Ostrowska, os. Rzeczypospolitej


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81 tel. 876-66-11 lub 876-58-91 poniedziałek 9.00-17.00
środa 7.30-10.00
piątek 7.30- 10.00

Klub Seniora "Złota Jesień"
os. Powstań Narodowych 31
wtorek 13.30-15.30

Klub Seniora "TĘCZA"
os. Boh. II Wojny Św. 76
czwartek 7.30-10.00

***

Małgorzata Kaczmarek
Starszy Pracownik Socjalny
Rejon:
os. Piastowskie 1-55
ul. Serafitek, Wioślarska, Rocha, Łucznicza, Kórnicka, Katowicka, Pleszewska, Łacina, Berdychowo, Majakowskiego do 75, Polanka, Krzywoustego 35, Przystań, Jana Pawła II

Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 876-66-11 lub 876-58-91
poniedziałek 7.30-10.00
wtorek 7.30-15.30
środa 13.30-15.30
czwartek 7.30-10.00
piątek 7.30- 10.00

***

Anna Górka
Specjalista Pracy Socjalnej
Rejon:
os. Piastowskie 56-...


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 876-66-11 lub 876-58-91

***

Barbara Mikołajczyk
Starszy Pracownik Socjalny
Rejon:
os. Oświecenia 1-40


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 876-66-11 lub 876-58-91
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek 7.30- 10.00
środa 7.30- 10.00
piątek 7.30-10.00
czwartek 13.30-15.30

***

Krystyna Zbierska
Starszy Pracownik Socjalny
Rejon:
os. Oświecenia 41-80


Kontakt:
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81
tel. 876-66-11 lub 876-58-91
poniedziałek 9.00-11.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30- 10.00
czwartek 7.30-10.00
piątek 13.30-15.30

źródło: www.mopr.poznan.pl
***

Oprac.Paulina Zagrodzka